Sportiskolai program megújítása

2018 szeptember 18-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Államtitkárság) és a Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban: SIOSZ) stratégiai együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás céljai között az is megfogalmazódott, hogy „a Sportiskolai program megvalósításában a SIOSZ közreműködő és lebonyolító tevékenységével – figyelemmel arra, hogy a SIOSZ a hazai sportiskolai rendszerben működő köznevelési és egyesületi típusú sportiskolák legfőbb civil érdekképviseleti szervezete és szakmai fóruma – elősegítse az Államtitkárság sportszakmai döntéseinek előkészítést, biztosítsa a Program működtetését és a Program céljainak elérését.„

A stratégia együttműködés alapján a SIOSZ első, fontos munkafeladatként jelentkezett egy javaslat kidolgozása a köznevelési típusú sportiskolák támogatási rendszerének megújítására.

Az Államtitkárság a Sportiskolai Programot kiemelten kívánja kezelni. Olyan finanszírozási struktúra, támogatási rendszer kialakítását tűzte ki célul, amely hatékonyabban szolgálja a Program működtetése során a sportiskolai keretek között ellátandó sportszakmai feladatok megvalósítását, illetve amely a sportiskolai rendszer szereplőinek érdekeit is fokozottabban érvényre juttatja.

A SIOSZ elnöksége a köznevelési típusú sportiskolák új támogatási rendszerének kidolgozására általános és középiskolai munkabizottságot hozott létre, melyekben iskolaigazgatók és vezető testnevelő tanárok vettek részt.
A munkabizottságok álláspontja szerint a sportiskolai kerettanterv megvalósítása alapfokon és középfokon lényegesen eltérő feladatokat jelent. Míg alapfokon elsősorban a sokoldalú test kulturális műveltség megalapozása, addig középfokon a legtehetségesebb fiatalok kettős karrier építésének elősegítése kell, hogy középpontba kerüljön. A munkabizottságok továbbá kiemelték, hogy a kialakítandó támogatási rendszer kulcseleme, hogy a köznevelési típusú sportiskolák két alapvető funkciója szétválasztásra kerüljön:

A komponens: Egészségtudatos, sport iránt elkötelezett fiatalok felnevelése (Iskolai testi nevelés, a mindennapos testnevelés modell értékű megszervezése, módszertani megalapozása, a sportiskolai kerettanterv alkalmazásának minősége)
B komponens: Hosszú távú eredményes sportolói pályafutás megalapozása (az intézményben tanuló élsportolók menedzselése, kettős karrier építés, civil karrier építésére vonatkozó egyéni fejlesztési tervek, tanulmányi és sportfeladatok összehangolása, akadémiákkal együttműködő közoktatási intézmények szabályozása, módszertani kidolgozása)

A munkabizottságok a javaslat kialakítása során kiemelt szempontként kezelték
- a támogatott sportiskolai hálózattal az ország földrajzi „lefedettségének” biztosítását,
- az egységes sportiskolai adatbázis létrehozását,
- az alap- és a középfokú oktatási intézmények kritériumrendszerének differenciált megközelítését,
- a támogatott iskolákban a testi nevelés magas szintű megvalósítását, sokoldalú testkulturális műveltség kialakítását, valamennyi tanuló számára.

Fél éves, a fenti területeket átfogóan tárgyaló szakmai munka eredményeképpen a munkabizottságok és a SIOSZ elnökség javaslatai alapján az Államtitkársággal folytatott folyamatos egyeztetés alapján született meg, illetve került elfogadásra a köznevelési típusú sportiskolák új támogatási rendszere. A támogatott iskolai kör és az iskolánkénti támogatási összegek 2018/2019-es tanévtől kezdődően ennek alapján kerülnek kialakításra.

A javaslat eredményeképpen lényeges változások következtek be az elosztási rendszerben:
• Bővültek az elosztás szempontjai, hét kritérium alapján alakulnak ki a támogatási összegek.
• Tartalmi szempontból komplexebb módon a sport és a közoktatási jellegű kritériumok együttesen jelennek meg.
• A közoktatási típusú sportiskolák feladatellátása során alap és középfokon különböző feladatok is megjelennek, illetve ugyan azok a feladatok eltérő súllyal jelentkeznek. Ezért differenciált megközelítést alkalmazva a rendelkezésre álló forrásokat a két iskolafok között előre meghatározott arányban elkülönítve külön-külön kritériumrendszer szerint kerülnek felosztásra az adott iskolafok intézményei között.

A 2018/2019-es tanévtől bevezetésre kerülő köznevelési típusú sportiskolák új támogatási rendszere összességében jobban tükrözik a köznevelési típusú sportiskolák sajátosságait, megfelelő alapot jelent az iskolánkénti támogatási összegek meghatározására.

Kritérium megnevezése

Iskolafok

Kategória

Az intézményben sportiskolai kerettanterv szerint tanuló összes diák száma.
A+K
kiemelt
Azoknak a testnevelőknek a száma, akik az iskola mellett olyan egyesületben is dolgoznak, amelyek együttműködnek az iskolával.
A+K
közepes
Sportiskolai kerettantervet alkalmazó osztályok tanulmányi átlaga.
A+K
alap
Az intézményekben tanuló sportolók által elért eredmények: Korosztályos világversenyek 1-8. helyezések, magyar bajnokságon elért 1-8. helyezések, diákolimpiák, 1-6 helyezések. (A nem olimpiai sportágakban elért eredmények 0,7 szorzóval szerepelnek)
A+K
kiemelt
Az intézményben tanuló összes igazolt sportoló száma. Beleértve a sportiskolai kerettanterv szerint sportolókat és az iskola összes diákját.
A+K
alap
Élsportolók száma. (Héraklész programban szereplő vagy válogatott kerettag.)
K
kiemelt
A sportiskolai kerettantervet alkalmazó osztály(ok) összes diákja összes százalékban kifejezett érettségi eredményinek egészre kerekített átlaga.
K
közepes

A Sportiskolai Programmal kapcsolatos további információkról, a Programba történő részvétel feltételeiről érdeklődjön a Sportiskolák Országos Szövetségének elérhetőségein.

Tóth József és Dr. Péter Ákos
Telefon: +36-1-445-0157
E-mail: jozsef.toth@siosz.hu; akos.peter@siosz.hu